Na osnovu Statuta i Pravila poslovanja Beogradske berze, direktor berze Siniša Krneta, doneo je Odluku o dužini trajanja faza trgovanja.

Na segmentu regulisanog tržišta, trgovanje svim vrstama hartija od vrednosti na svim tržišnim segmentima, organizuju se Metodom kontinuiranog trgovanja koje će ubuduće trajati od 9 do 14 časova.

Na segmentu MTP Belex trgovanje se organizuje metodom preovlađujuće cene ili metodom kontinuiranog trgovanja. Na tržišnim segmentima MTP akcije i MTP ZIF trgovanje se organizuje Metodom preovlađujuće cene koje će trajati od 09 do 12 časova, dok će na tržišnom segmentu MTP obveznice trgovanje biti organizovano metodom kontinuiranog trgovanja u periodu od 9 do 14 časova.

Odluka je stupila na snagu danom donošenja 25. septembra, a primenjivaće se počev od berzanskog sastanka organizovanog na dan 02. novembra tekuće godine.