Kako najbolje uložiti slobodan novac: dati doprinos ili otplatiti kredit?

Mnogi od nas imaju kredite koje redovno otplaćuju. Zamislite, da ste dobili trinaestu platu, Christmas Bonus ili neki drugi fin dodatan prihod. Šta ćete sa njim uraditi? Stavićete ga na račun ili ćete otplatiti deo kredita pre vremena?
Razmotrimo na primer sledeće:
Imamo na raspolaganju 10.000 dinara.
U avgustu 2011. godine rešili smo da izvršimo popravke u stanu i kupimo tonu banana i zbog toga smo uzeli kredit od 100.000 dinara.
Kredit je uzet u avgustu 2011. godine i otplaćen je u toku 15 meseci.
Mesečna rata kredita je bila 2.540 dinara. Kao način otplate je korišćen anuitet. (Anuitet podrazumeva da se kredit otplaćuje u jednakim ratama. Na primer, 2.540 dinara mesečno. Zgodno, ali preplatićemo više nego kada koristimo druge načine otplate.
Rok otplate kredita je pet godina.
Kamata se obračunava na mesečnom nivou na preostali dug.
Kao alternativu razmotrićemo doprinos od 10% na godišnjem nivou sa obračunavanjem kamate jednom godišnje.

Koliko vi zarađujete u oba slučaja i za šta vam je taj iznos dovoljan?

Pokušaćemo da izračunamo iznos koji ostvarujete prilikom davanja doprinosa i ulaganja u kredite u takozvani ROI (Return On Investment).

ROI je pokazatelj profitabilnosti investicija. Izražava se u procentima. Podrazumeva poređenje iznosa prihoda od ulaganja i samog iznosa ulaganja. Na primer, vi uložite u banku 10.000 dinara, a za godinu dana dobijete 11.000 dinara. Izgleda da ste zaradili 1.000 dinara, to je vaš prihod. On čini 10% iznosa koji ste prvobitno uložili.

To se razmatra ovako:

(Iznos prihoda / sa sumom prvobitnog ulaganja)×100% = (1.000/10.000)×100% = 0,1×100% = 10%

Ovaj pokazatelj je neophodan kako bismo sravnili različita ulaganja i investicije. Tamo gde se primenjuje ROI je bolje i ugodnije.

U slučaju doprinosa sve je jasno, koliko novca zaradiš toliki ti je prihod. To jest 10% od 10.000 = 1.000 dinara. Dakle, ROI doprinos je 10%.

Što se tiče kredita, prihod od ovog vida investicija će biti umanjeni iznos mesečne rate. Zatim umanjivanje rashoda dovodi do uvećanja iznosa sredstava koji vam ostaje. U biznisu se primenjuje jednostavan pristup ono što si štedeo to si i zaradio.

Uloživši 10.000 dinara u kredit, vi umanjujete vaša mesečna plaćanja za 341,24 dinara. U toku jedne godine (12 meseci) to je već 4.094,89 dinara. To je više nego za doprinos. Imaćete tačno 41% povraćaja investicija.

Kao rezultat umanjivanja duga od kredita iznos preplate se umanjuje za 3.157,72 dinara. Taj iznos smo uštedeli što znači da smo zaradili za preostalih 45 meseci (pamtimo da kredit otplaćujemo već 15 meseci).

Na taj način mesečna profitabilnost iznosi 3,157,72 dinara/45 meseci = 70,16 dinara/mesec. Za jednu godinu to je 70,16 dinara × 12 meseci = 841,92 dinara. To takođe možemo smatrati dodatnom prednošću prevremene otplate kredita i indirektog prihoda od date investicije = 8,4% (841,92 dinara/10.000 dinara × 100%).

Ukupno, opšta profitabilnost od prevremene otplate kredita = 4.094,89 dinara (smenjenje plaćanja) + 841,92 dinara (umanjenog iznosa preplate) = 4.936,81 dinara = 49%.

Kako izabrati ulaganje?

1. Ako već imate slobodna sredstva onda odlučite da li ćete dobiti dodatni prihod?
2. Izanalizirajte kakva su vam sva investiranja na raspolaganju.
3. Utvrdite u vidu čega ćete dobijati prihode od datih investicija? U slučaju doprinosa to je procenat od doprinosa, a u slučaju kredita to je umanjena mesečna rata i umanjen iznos preplate kredita.
4. Utvrdite visinu prihoda. U slučaju davanja doprinosa u banku to je % po doprinosu, a u slučaju kredtita pomoći će vam tablica ili računanje bankara.
5. Izračunajte visinu godišnjeg prihoda u dinarima.
6. Izračunajte profitabilnost investicije (ROI). Dobijeni godišnji iznos podelite na iznos investicija i pomnožite to sa 100%. Dobićete procentualni izraz rentabilnosti investicije. Dobijene procente od raznih investicija možete porediti i odlučiti se tada za najpogodniju investiciju.